اسلام و دموکراسی


اسلام، دموکراسی و حقوق بشر. گفت و گو با آقای محمدرضا شالگونی

سخنرانی در ايران ديدگاه
دور اول پرسش و پاسخ
دور دوم پرسش و پاسخ
Advertisements