هستی‌ شناسی‌، ماده

38:15

Matterگفت و گوی مجید شهبازخانی با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. توضیح زمان و مکان پلانکی، زمان و مکان قبل از بیگ بنگ، گراویتونها، چگونگی آزمایش در شتابدهنده های ذرّه، ذرّه های بنیادین، انژری تاریک، ماده تاریک، مراحل شکل گیری اولین مولکولهای پایدار

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

Advertisements

هستی‌ شناسی‌، بیگ بنگ

38:15

Relogionانواع هستی‌ شناسی‌، تعریف تئوری بیگ بنگ، تشعشعات کیهانی، دلائل اثبات بیگ بنگ، نظریه اینشتین، مسئله قوه جاذبه، جهان های موازی، ابعاد دیگر ماده، توضیح کوچکترین واحد زمان و مکان، اولین مرحله بیگ بنگ یا دوران پلانک

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

درآمدی بر هستی‌ شناسی‌

29:26

Life on Earthپرسش و پاسخ با شنوندگان رادیو فارسی‌ زبان ونکوور. چگونگی‌ پیدایش انسان در کتب آسمانی و تفاوت آن با نگاه علمی‌. موضوع نرو تتئولوژی یا عصب خداشناسی. مبنای علمی نظریه بیگ بنگ. نمونه ‌هایی‌ از تفاوت رفتار ذره. رابطه تئوری بیگ بنگ و فیزیک کوانتم. مجید شهبازخانی به خواندن ادامه دهید

تاریخ دین

31:30

Relogionبرسش و پاسخ با شنوندگان برنامه دیدگاه‌ ها و اندیشه‌ های رادیو ونکوور با مجید شهبازخانی. ریشه ‌های ترس و مذهب. چگونگی شکل گیری ساختارهای قدرت در جوامع اولیه. در آمدی بر بررسی‌ تاریخی‌ ادیان. تفاوت نگاهی علمی‌ با نگرشی دینی، به ادیان به خواندن ادامه دهید

حقوق بشر و فرد گرائی

44:21

Liberal Democracyگفت و گو در زمینه فردگرائی و حقوق بشر با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. پاسخ به پرسشها در زمینه رابطه دین با اخلاقیات حقوق بشری. چگونگی‌ همزیستی نگرشهای گوناگون در جوامع امروزی. تعریف حق و حقوق بشر. ارائه نمونه‌هائی‌ از اخلاقیت متفاوت در جوامع گوناگون. به همراه یک قطعه از مجموعه موسیقی سوپرا لینگوا