سازمانهای سیاسی در عصر انفورمانیک


ویژگیهای عصر ارتباطات و اطلاعات. مفهوم شفافیت چیست.  نمونه هائی از گرد هم آئی گروهی از همفکران سکولار دموکرات در نیو یورک و جریانات دیگری نظیر خود رهاگران. آلترناتیو چیست؟ ویرچوال کامیونیتی یا گروه های مجازی امروزه چه نقشی را ایفا مینمایند.  چه تفکرات و منشهای سیاسی امکان بهره برداری از امکانات نوین ارتباطی را دارند. . گفتگو در برنامه دیدگاه ها و اندیشه های میهن تی وی. مجید شهبازخانی

Advertisements