دخالت روحانیت در سیستم آموزشی

گفت و گو با رادیو ونکور در مورد عواقب واگذاری مدارس به حوزه علمیه و دیدار هیات نمایندگی اروپا

akhoond

oroopa
Download mp3

Advertisements

خشونت کنترل شده

Mandela

ماندلا در پادگان نظامی الجزایر

گفت و گو با رادیو ونکور در مورد مبارزات مسلحانه ماندلا. رابطه حقوق بشر با بکارگیری خشونت در جلوگیری از خشونت

Download mp3