نه روسری نه تو سری

جمهوری اسلامی از اولین روزهای شکل گیری طی ۳۰ سال گذشته همواره تلاش نموده تا با اجباری نمودن روسری و مدل لباس، اولین گام را در به بند کشاندن زنان ایران بردارد تا بتواند سایر آزادیها و حقوق زنان را، یکی پس از دیگری، به راحتی زیر پا نهد. در فقه اسلامی، چون زن دارای عقل نمیباشد، حکومت دینی حق دارد مدل لباس زن را همچون کودک شیرخواره، تعین و به زور بر تنش کند و حکومت به علت همین عدم بلوغ فکری زنان، به خود اجازه میدهد در سایر موارد برای آنان تصمیم و حقوقشان را نادیده بگیرد. برای نمونه، در اسلام، زن چون ناقص العقل است، نمیتواند به مقام قضاوت برسد یا ارزش شهادتش نصف مرد است .

درحکومتهای دینی چون برپایه مذهب بنا نهاده میشوند و چون مذاهب قرنها پیش در جوامع ابتدائی شکل گرفته اند، نگاه به زن انسانی نیست بلکه بسیار ابزاری و تحقیر آمیز است .از این روست که زن بعنوان یک انسان در حقوق اسلامی بطور کلی مطرح نیست بلکه بیشتر وسیله ای برای رفع نیازهای جنسی مرد محسوب میشود. در  فرهنگ دینی، زن حق ندارد زنانگی خود را ابراز نماید و بعلت زن بودن، از لحاظ حقوقی، اسیر مرد محسوب میشود. مثلا زن نمیتواند بدون اجازه حتی از منزل خارج شود یا برای مسافرت، همچون کنیزان، نیاز به موافقت مرد را دارد. درچنین نگرش مرد سالاری، زن به جرم زن بودن، پرده نشین و از تمامی حقوق اولیه فردی و انسانی محروم میشود.

در فرهنگ خمینی زن ملک شخصی مرد است و وظیفه ای بجز برآوردن خواسته ها جنسی صاحب خود را ندارد؛ به همین دلیل لذت جنسی از کودک شیرخواره از دید او اشکالی ندارد. در بسیاری از موارد دیگر نیز از دید فقهای اسلامی مرد دارای حقوق ویژه و زن وسیله ارضای خواسته های جنسی مرد است. در قوانین جمهوری اسلامی، مرد حق دارد به این بهانه که همسرش در دسترش نیست تا تمایلات جنسی او را برآورده نماید و یا موارد واهی دیگر، هر زمان که اراده نمود، چندین زن اختیار نماید و میتواند حقوق زنان دیگرش را چه بصورت دائم یا موقت، زیر پا نهد. در فرهنگ خانواده های سنتی و مذهبی دختران از کودکی آموزش میبینند که ضعیف بودن را بپذیرند وکودکان در سنین پایین به اسم ازدواج، مورد تجاوز جنسی مردان بزرگسال قرار میگیرند و فرهنگ مردسالارانه در روابط اجتماعی آنان حاکم است.

تمامی جناحها ی سیاسی در جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون تلاش نموده اند تا فرهنگ دینی و مردسالارانه را با اجباری نمودن پوشش اسلامی برای زنان گسترش دهد و همه کسانی که خواهان حکومت دینی و حفظ جمهوری اسلامی میباشند، همواره در صدد بودند تا حق انتخاب پوشش زنان را به هر شکل ممکنه نادیده بگیرند. اما زنان ایرانی با مقاومت روز افزون در برابر بی عدالتیهای گوناگون، بر حق انتخاب پوشش خود تاکید نمودند. روسری اجباری جمهوری اسلامی، چه مدل گلمنگلی زهرا رهنورد یا مقنعه همسر احمدینژاد، هردو توسری جمهوری اسلامی به زنان بوده و هر زمان که مشکل حق پوشش زنان از جانب آزادیخواهان مطرح گردیده، طرفداران جمهوری اسلامی، زنان را در خیابان آزار داده و در دادگاه تعزیرات به بی بند و باری محکوم نمودند. اصلاح طلبان نیز موضوع را کم اهمیت جلوه داده اند یا در این مورد با سکوتشان همدست جناح های دیگر شدند. حامیان جمهوری اسلامی به خوبی میدانند که اگر نتوانند روسری را به ضرب تو سری بر سر زنان نگاه دارند و هنگامی که زنان این پرچم نکبت را از سرشان بردارند، پایه های حکومت دینی آنان فرو خواهد ریخت. احمدینژاد با چماق و اصلاح طلبان با زبان، تمام تلاش خود را بکار میبرند تا جلوی این خواسته گرفته شود و لباس زندان حکومت دینی بر تن زنان همچنان باقی بماند.

کسانی که در بین مبارزین میگویند پوشش اجباری اسلامی حکومت مشکل اصلی زنان نیست، اولویتهای مبارزه را گم کرده اند و توجه نداردند که برای رسیدن به آزادی بایستی به حقوق فردی اهمیت ویژه داد. بخصوص در موردی نظیر حق پوشش که یکی از ابتدائی ترین حقوق فردی هر انسان است. برداشتن روسری در تظاهرات خیابانی توسط کسانی که پوشش اجباری اسلامی را قبول ندارند، یکی ازروشهای موثر در مبارزه غیر خشونت آمیز است. شعار نه رو سری نه تو سری موجب جدا شدن زنان روسری به سر از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران نمیشود، یا زمینه دیکتاتوری رضاخانی را ایجاد نمیکند؛ زیرا زنانی که روسری را تحمل نمیکنند، به ان رشدی از ازادیخواهی رسیده اند که به انتخاب سایر زنان احترام بگذراند. به عبارت دیگر، شعار نه روسری نه توسری توصیه نمیکند که با زور روسری از سر کسی برداشته شود؛ بلکه بر عکس، به زبانی دیگر میگوید هر کس حق دارد نوع پوشش خود را انتخاب نماید و نفی دخالت دولت در حریم شخصی شهروندان است. دفاع از حقوق فردی پایه اصلی هر حکومت آزادیخواه و مبتنی بر حقوق بشر است

 

مجید شهبازخانی، ۸ مارس ۲۰۱۱

 Advertisements

لیبرال کیست؟

تعریف لیبرالیسم. مشخصه های حکومت لیبرال. مفاهیم گوناگون لیبرال. چرا لیبرالیسم در نگرشهای مارکسیستی یا مذهبی بد تعبیر میشود؟ پایگاه پروتستانیسم در شکل گیری لیبرالیسم.  آیاروشنفکران دینی و طرفداران حکومت دینی میتوانند لیبرال محسوب شوند؟

قانون در لیبرال دموکراسی

تعریف قانون و رابطه آن با لیبرال دموکراسی. مقایسه حکومت قانون در لیبرال دموکراسی با قوانین نظامهای استبدادی و ایدئولوژیک. بررسی‌ حقوقیقانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. گفت وگوئی با زبان بسیار ساده اما در عین حال دقیق همراه با ارائه مثالهای گوناگون. برنامه دیدگاه‌ ها و اندیشه ها، مجید شهبازخانی

فایل صوتی:  بخش اول –  بخش دوم

Boobquake

برسی‌ روز سینه لرزه،اعتراضات زنان به سخنان روحانیون ایران که زمین لرزه را به نوع لباس زنان نسبت دادند. حق پوشش و حقوق زنان. چرا حق پوشش برای لیبرالها اهمیت بسیار زیاد دارد؟ تابوها و ارزش‌های اجتماعی. فایل صوتی

واژگان زشت و آزادی بیان

گفت و گوی مجید شهبازخانی با بینند گان میهن تی وی. برسی آزادی بیان در رسانه‌های گروهی. آیا گفتن اینکه دموکراسی حکومت ننه قمر است، حرف زشتیست؟ برسی‌ موضوع از دید لیبرالیسم، زبان شناسی‌ و رسانه‌های گروهی. فایل صوتی با سرعت پائین برای ایران

به مناسبت ۸ مارس

گفت و گو با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور به مناسبت ۸ مارس، نه به پوشش اجباری. بر رسی‌ درخواست من از زنان در مورد اتشار عکس بدون روسری در فضاهای مجازی.چراایستادگی در مقابل حجاب اجباری اهمیت دارد؟ رابطه دموکراسی با حق تعیین پوشش زنان. چرا لیبرلها نسبت به مساله حجاب اهمیت بسیار .میدهند؟ مواضع اصلاح طلبان

فاایل صوتی: با سرعت معمولی

با سرعت پائین برای ایران

متن مصاحبه  به خواندن ادامه دهید

پیام ۸ مارس، نه به پوشش اجباری

بیش از صد سال است که حق انتخاب پوشش در مرکز جنبش زنان ایران قرار داشته و اکنون جمهوری اسلامی، بیش از هر زمانی، در برابر یکی از ابتدائی ترین حقوق انسانی با تمام توان ایستادگی مینماید. طرح حجاب اجباری یکی‌ از نمادهای اصلی حکومت دینی میباشد که اجرای آن برای طرفداران نظام ولایت ففقیه جنبه حیاتی دارد. حکومت ایران کودکان را از دوران ابتدائی آموزشی مجبور به پذیرش مقنعه مینماید تا به آنان بفهماند که مردان بر آنان برتری دارند و در کتب آموززشی، فرهنگی را تبلیغ مینماید که در آن زنان ملک شخصی مردان محسوب میشوند. به خواندن ادامه دهید