برسی مسائل جاری، رسانه های طرفدار پادشاهی

گفت و گو با سعید بهبهانی در مورد رابطه ایران و امریکا، نمونه هایی از رفتار تلویزیونهای طرفدار سلطنت رضا پهلوی در لغو گفت و گو با من در زمینه اخلاق سیاسی و جلوگیری از ارائه برنامه های لیبرال دموکراتها و فعالین حقوق بشر مستقل در تلویزیون اندیشه و پارس تیوی

Advertisements

اخلاق از نگاه کانت

مشکل اخلاقیات سیاسی. گفت و گو با سعید بهبهانی در تلویزییون میهن

همگرائی سیاسی

بررسی‌ زمینه های‌ همگرائی سیاسی و چگوگی رسیدن به عمل مشترک در بین گرایشهای گوناگون. رفتار سیاسی نیروهای چپ در جریان نشست سکولار دمکرتهای در نیو یورک. چگونه پاره‌ای از افراد از انتشار فیلم نشست نیو یورک جلوگیری مینمایند گفت و گوی مجید شهبازخانی با شنوندگان میهن تیوی

سازمانهای سیاسی در عصر انفورمانیک


ویژگیهای عصر ارتباطات و اطلاعات. مفهوم شفافیت چیست.  نمونه هائی از گرد هم آئی گروهی از همفکران سکولار دموکرات در نیو یورک و جریانات دیگری نظیر خود رهاگران. آلترناتیو چیست؟ ویرچوال کامیونیتی یا گروه های مجازی امروزه چه نقشی را ایفا مینمایند.  چه تفکرات و منشهای سیاسی امکان بهره برداری از امکانات نوین ارتباطی را دارند. . گفتگو در برنامه دیدگاه ها و اندیشه های میهن تی وی. مجید شهبازخانی

قانون اساسی

فایل صوتی بخش اول

فایل صوتی بخش دوم
گفت و گو در برنامه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های تلویزیون میهن. مفهوم قانون در فلسفه حقوق و برسی‌ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. نگرش افرادی که از قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ددفاع مینمایند. نزدیک شدن سالگرد ۲۲ خرداد

فلسفه سیاسی دموکراسی به زبان ساده

علت عدم موفقیت و سر خوردگی نگرش‌های ایدئولوژیک در جوامع غربی و کشور‌هایی‌ که به دموکراسی رسیده اند. دموکراسی حکومت ننه قمر است و نه ولایت فقیه. تفاوت نظام الیگارشی با دموکراسی. پاسخ به مخالفین دموکراسی در گفت و گوی مجید شهبازخانی با بینندگان میهن تی‌ وی
فایل صوتی : بخش اول برناامه بخش دوم برناامه