هستی‌ شناسی‌، ماده

38:15

Matterگفت و گوی مجید شهبازخانی با برنامه دیدگاه ها و اندیشه های رادیو ونکوور. توضیح زمان و مکان پلانکی، زمان و مکان قبل از بیگ بنگ، گراویتونها، چگونگی آزمایش در شتابدهنده های ذرّه، ذرّه های بنیادین، انژری تاریک، ماده تاریک، مراحل شکل گیری اولین مولکولهای پایدار

متن مصاحبه به خواندن ادامه دهید

Advertisements